April 21, 2017 by
Trắc nghiệm hiểu biết của bạn về Việt Nam
1. Tên nước Việt Nam đầy đủ là gì?
2. Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã được UNESSCO công nhận là gì?
3. Việt Nam được Mệnh danh là
4. Quốc Phục của nước Việt Nam là gì?
5. Quốc Hoa của Việt Nam là hoa gì vậy?
6. Việt Nam là quốc gia gì?
7. Họ phổ biến nhất ở Việt Nam là họ gì?
8. Tỉnh/Thành Phố có diện tích lớn nhất VN - Tỉnh/Thành Phố đông dân Nhất VN
9. Việt Nam là nước thứ mấy trên Thế Giới ký phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em?