Khi đăng blog nhiều người với ý đồ xấu sẽ chọn set blog vào tất cả các category, điều này ảnh hưởng không tốt tới trải nghiệm người đọc. Vậy làm sao để người đăng blog chỉ có thể chọn set blog vào 1 category (danh mục) thay vì có thể chọn tất cả?
Vấn đề sẽ được giải quyết nếu bạn cho hiển thị tùy chọn category dưới dạng radio thay vì checkbox
Cách làm như sau:
Truy cập vào thu mục nơi chứa code web của bạn và tìm theo đường dẫn: /PF.Base/module/blog/template/default/block/category-form.html.php
Mở file category-form.html.php
Tìm đoạn:
thay thế nó bằng
tìm đoạn type="checkbox" và thay thế nó bằng type="radio"
Lưu lại file và kiểm tra thành quả thôi.
http://google.com
Last update on April 20, 7:21 am by Ngọc Tuấn.
1 Liked
 likes this.